reede, 25. september 2015

kuhu minna?

Lähiajal on lähikonnas tulemas ja toimumas huvitavaid ja kasulikke erialaüritusi, millest võiks osa võtta!
12.-13. oktoober toimub Riias, Läti Rahvusraamatukogus 10. Balti raamatukoguhoidjate kongress, mille raames on mitmeid põnevaid üritusi kavas. Seekordseks teemaks on Libraries in communities.
14. oktoobril toimub Tallinnas dokumendihaldurite konverents teemal: Infohalduse elukaar, kuhu on oodatud kõik info- ja dokumendihaldusega tegelevad inimesed kuulama ja arutlema.
19.-22. oktoober toimub Tallinnas 3. Euroopa infopädevuse rahvusvaheline konverents ECIL (European Conference on Information Literacy), mille selleaastaseks teemaks on Information Literacy in the Green Society. Konverentsil lahatakse infopädevuse olemust väga erinevatest tahkudest lähtuvalt.
20.-30. oktoober toimuvad iga-aastased üleriigilised raamatukogupäevad Eestis, mis sel aastal toimuvad juba 25. korda! Teemaks on ikka: kohtume raamatukogus, kuid seoses muusika-aastaga rõhk sellel kontekstil! 

laupäev, 19. september 2015

infokihistumisest teenuste turundamiseni - üliõpilasuurimusi rahvaraamatukogudest

Nagu igal kevadel, nii ka sel õppeaastal valmis meil mitmeid huvitavaid üliõpilasuurimusi. Järgnevalt toon välja kolm rahvaraamatukogu arenguid puudutavat uurimust.
Anu Laumetsa lõputöö teemal: Infokihistumine: raamatukoguhoidjate tegevus ja hoiakud. Anu kirjutab oma töö kokkuvõttes mh järgmist: 
"lõputöö eesmärk oli teada saada, kuidas raamatukogudes on teadvustatud vanemaealiste ja eakate inimeste infoühiskonnas toimetuleku probleemi. [...] sooviti teada saada, milliseid IKT-alaseid koolitusi ja abi vanemaealistele ja eakatele raamatukogudes pakutakse ning kuidas näevad raamatukoguhoidjad raamatukogude rolli infokihistumise leevendamisel. Infoühiskonna võimalustest on Eestis eemale jäänud eelkõige vanemaealised ja eakad, kellele IKT oskuste puudumise või vähesuse tõttu on teenuste kättesaadavus oluliselt halvenenud. Raamatukoguhoidjate intervjueerimise teel selgitati välja, et raamatukogudes on infokihistumise probleemi teadvustatud. Raamatukogud pakuvad arvutitele ja internetile tasuta ligipääsu ning soovijatele osutatakse abi internetist info otsimisel või e-teenuste kasutamisel. Abi osutatakse ka nendele, kes ise ei soovi või ei oska arvutit kasutada."
Astrid Karpenderi lõputöö teemal: Raamatukoguhoidjate hinnangud valmisolekule teenindada erivajadustega inimesi ja nende koolitusvajadused. Astrid kirjutab uurimuse kokkuvõttes mh järgmist: 
"lõputöö eesmärk oli välja selgitada raamatukoguhoidjate valmisolek erivajadustega inimeste teenindamisel ja nende koolitusvajadused.[...] Uurimusest selgus, et enamiku raamatukoguhoidjate sõnul pakutakse raamatukogus kodukandeteenust ja lugemiskoerateenust. Vaid kahel juhul toodi välja, et nende raamatukogus korraldatakse üritusi nägemis-, kuulmis-, liikumispuudega inimestele. Enamikul raamatukoguhoidjatel puuduvad teadmised, milliseid teenuseid erivajadustega inimesed soovivad ja milliseid võiks neile veel pakkuda. Seetõttu on neil mõnel juhul välja kujunenud passiivne suhtumine erivajadustega inimestele teenuste pakkumise osas. Intervjuu vastustest võis järeldada ka, et üldiselt on raamatukoguhoidjate suhtumine erivajadustega lugejatesse heatahtlik ja nende erivajadusi arvestav. Kogemused erivajadustega inimestega töötamisel olid olemas enamikul raamatukoguhoidjatest. Uurimusest selgus, et valdaval osal raamatukoguhoidjatel ettevalmistus tööks erivajadustega inimestega puudub. Vastavate koolituste puudumisel kasutatakse iseharimise võimalust."
Anne Koppeli lõputöö teemal: Rahvaraamatukogude turundustegevus Pärnu maakonnas. Anne kirjutab mh järgmist: 
"Töö eesmärgiks oli uurida rahvaraamatukogude turundustegevuse olemust Pärnu maakonnas kliendi vaatest lähtuvalt. Töös selgitati välja, kui oluliseks peavad raamatukogu kliendid turundust raamatukogu jaoks, milliseid turunduskanaleid ja –strateegiaid eelistatakse kasutada raamatukogus ning kui nähtav on raamatukogu oma tegevusega kohalikus kogukonnas. [...] raamatukogu klientide antud hinnangutest, missugused turundusstrateegiad on nende meelest olulisemad, selgub, et esimene eelistus on suust-suhu turundus. Vastajate teine valik on otseturundus, mis põhineb klientide andmebaasil ja kasutatakse telefoni, e-posti ja interneti. Kolmandana märgiti ära üritused. Raamatukogu kasutajate arvates on oluline ka suhteturundus."
Kõigega lähemalt saab tutvust teha uurimusi lugedes. Kasulikke leide!


kolmapäev, 16. september 2015

ikkagi, raamatuta raamatukogu tulekul?

Pew Research Center avaldas eile uurimuse tulemused, milles uuriti ameeriklastelt nende suhtumist rahvaraamatukogudesse jms. Kuigi raamatukogusid peetakse jätkuvalt oluliseks ja vajalikuks, siis tegelik külastamine on hiljuti vähenenud. Ameeriklaste suhe rahvaraamatukogudesse erineb paljude teiste riikide omast (üks usaldusväärsemaid avalikku teenust pakkuvaid institutsioone riigis). Rahvaraamatukogude panus demokraatliku ühiskonna loomisel ja kujundamisel on olnud väga oluline. Jätkuvalt arvatakse, et kogukonna jaoks on rahvaraamatukogud olulised, kuid oodatakse uusi, rohkem kaasaja nõudmisele vastavaid teenuseid.
Uuringu aruandega jms saab lähemalt tutvuda: Libraries at the Crossroads
Ja natuke populaarsemal kujul kommentaar uuringutulemustele The Atlantic'u vahendusel: Keep the Library, Lose the Books.

esmaspäev, 14. september 2015

imelik raamatukogu

Seekordne sügisene lugemissoovitus on Haruki Murakami lasteraamat "Imelik raamatukogu". Tegemist on põneva looga, mis võib juhtuda "kui minna raamatukokku ja soovida laenutada mõned raamatud".
Kahjuks ei saa seda (veel?) lugeda eesti keeles, kuid inglisekeelne raamat on saadaval ka Eestis, mistõttu soojalt soovitan. Raamatusõbra maiuspala! kuid mitte ainult :)
Raamat on vahvalt illustreeritud (vaatamata sellele, et erinevad väljaanded/tõlked on erinevad), lisan mõned näited: