reede, 28. juuni 2013

e-raamatud Eesti rahvaraamatukogudes

Veel e-raamatute teemal. Juuni algul kaitsti taas TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias lõputöid. Üliõpilaste uurimused on kirjutatud kõik aktuaalsetel ja olulistel teemadel, kuid tooksin siinkohal välja Marite Lõokese lõputöö teemal "E-raamatute laenutamine rahvaraamatukogudes. Kasutajate hoiakud ja kogemused Tallinna Keskraamatukogu ja Tartu O. Lutsu nimelise Linnaraamatukogu näitel". Tegemist on esimese uurimusega, milles uuritakse e-raamatute kättesaadavaks tegemist ja laenutamist Eesti rahvaraamatukogudes. Üliõpilane ise kirjutab lõputöö kokkuvõttes mh järgmist:
"Käesoleva töö eesmärgiks oli anda ülevaade erinevate riikide e-raamatute laenutamise mudelitest ning uurida Eesti raamatukogude lugejate suhtumist e-raamatutesse ja seniseid kogemusi e-raamatute laenutamisel.
Teoreetilises osas antakse ülevaate e-raamatutest, e-lugeritest, erinevatest e-raamatute laenutamismudelitest, samuti protsessis osalevate osapoolte seisukohtadest. Empiirilises osas analüüsitakse Tallinna Keskraamatukogu ja Tartu Linnaraamatukogu kasutajate hulgas läbiviidud ankeetküsitlust, selgitatakse välja kasutajate hoiakud e-raamatute ning nende raamatukogudes olemasolu suhtes ning senised kogemused e-raamatute laenutamisel. Küsitlus viidi läbi perioodil 27. märts–10. aprill 2013. a. Kokku analüüsiti 70 ankeeti.
Küsitluse tulemused näitavad, et e-raamatuid laenutavad enim lugejad vanuses 20-39 aastat, ning enamasti tehakse seda harvemini kui kord kuus. E-raamatutesse suhtutakse pigem positiivselt, kuid eelistatakse endiselt paberraamatut. E-raamatut eelistatakse lugeda internetiühenduseta portatiivsel seadmel. E-raamatuna loetakse ajaviiteks nii eestikeelset kui ka võõrkeelset kirjandust.
Tallinna Keskraamatukogu e-raamatute laenamis- ja lugemiskeskkonnaga ELLU ollakse üldjoontes rahul, kuid probleemina tuuakse välja järjehoidja funktsiooni mitte toimimist, aeglust ning ELLU kodulehe puuduliku infot. Küsitlusest selgus, et kasutajad soovivad laenutada e-raamatuid eelkõige allalaetavate failidena."
Huvitavat lugemist!

neljapäev, 27. juuni 2013

arengutest e-raamatute vallas

Eilses Wired'is ilmus huvitav lugu arengutest, kirjastajate arvamustest ja täheldatavatest tendentsidest e-raamatute vallas suurtel turgudel: Why Big Publishers Think Genre Fiction Like Sci-Fi Is the Future of E-Books.
Tähelepanekud, mis kirjastamismaailmas enam ei toimi ja millised on uued võimalused digikirjastamisel.